Se encontraron 20 resultados para «»


Buscar "" como palabra completa

arujis amo

chōgenjitsushugi「超現実義」[ʧūgéɴʤiʦu̥.ʃúgi] surrealismo

kyōsanshugi義」s comunismo

minshushugi「民義」la democracia gen

minshutō「民党」partido demócrata

omoadj -na principal

rakutenshugisha「楽[ɽaku̥téɴ.ʃugíʃa] optimista

saishokushugishavegetariano (persona)

shinjiyūshugi自由義」s neoliberalismo

shudai題」s tema principal

shufu婦」s ama de casa gen

shugi義」s doctrina (sistema de pensamiento) sfj -ísmo (doctrina de ~)

-shugisha「- -ísta (seguidor de una doctrina)

shugo語」s sujeto (en gramática)

shujins esposo amo, propietario ❺

shuseki席」 s líder principal kokka shuseki 「国席」 Jefe de Estado

shuyakus protagonista

shuyō要」adj -na importante

teikokushugi「帝国義」s imperialismo

tenshu「店s tendero