Se encontraron 11 resultados para «»:

[chéng yǔ] proverbio, refrán

[Fǎ yǔ] francés (idioma)

[hàn yǔ] chino (idioma)

[kǒu yǔ] lengua hablada

[rì yǔ] japonés (idioma)

[wài yǔ] lengua extranjera, idioma extranjero

西班牙 [xī bān yá yǔ] (idioma) español, castellano

[yīng yǔ] inglés (idioma)

[yǔ fǎ] gramática

[yǔ yán] lengua, idioma

言学 [yǔ yán xué] la Lingüística